Integrale aanpak voor ouderen

Het doel van Havenue is om eerder en sneller in te grijpen als ouderen op het medische, verpleegkundige en/of sociale domein achteruitgaat om zo de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden. Hiermee voorkomen we onnodige SEH bezoeken, opnames in ziekenhuizen of zorginstellingen. Dit heeft als voordeel dat ouderen de nodige zorg zoveel mogelijk dichtbij huis krijgen en de gang naar het ziekenhuis alleen gemaakt wordt als dat medisch noodzakelijk is. Zo organiseren we zorg en welzijn die beter aansluit op de wensen en behoeften van (kwetsbare) ouderen en besteden we zorggeld waar dat het meeste effect heeft.

Wijkgerichte aanpak

Havenue organiseert het aanbod op zo'n manier dat de oudere centraal staat, de zorg doelmatig, dichtbij en indien mogelijk virtueel is. Havenue stimuleert de intensieve en innovatieve samenwerking tussen de verschillende partners en bevordert gezondheid in plaats van genezing. Havenue heeft een wijkgerichte aanpak en start in de wijken Centrum en Kralingen-Crooswijk op de locatie Havenpolikliniek. Na een succesvolle pilot wordt er gekeken naar inzet en opschaling naar andere wijken.

Start subacute zorg

De eerste pilot is gestart. Het gaat hier om subacute zorg. Deze zorg is voor een kwetsbare oudere die een achteruitgang ervaart met een medische, verpleegkundige en/of sociale oorzaak, waarbij brede diagnostiek en een snelle adequate interventie gewenst is. Een huisarts kan een oudere doorverwijzen naar Havenue. Hiermee voorkomen we dat deze oudere naar een SEH en/of ziekenhuis doorgestuurd wordt, als dit niet nodig is.

Multidisciplinair team & integraal plan

Bij Havenue staat een multidisciplinair team van zorg- en welzijnsprofessionals klaar. In samenspraak met de eigen huisarts, de oudere én de mantelzorger wordt er een integraal plan opgesteld om verdere achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen en zorg en welzijn te bieden voor de langere termijn en bij voorkeur thuis. bij Havenue heeft de oudere èn de mantelzorger één aanspreekpunt. Deze coördineert de zorg en behandeling, zet zo nodig andere professionals in en zorgt voor de overdracht van alle benodigde informatie.

Meer informatie over de werkwijze van en het doorverwijzen naar de subacute zorg van Havenue, staat in het factsheet huisartsen.

Verwijzen?
Een huisarts kan een oudere (patiënt) verwijzen naar Havenue subacute zorg via 010 404 3404. Na telefonisch contact kan er via het zorgdomein verwezen worden: Franciscus Gasthuis & Vlietland / Havenpolikliniek / Ouderengeneeskunde / Havenue subacuut.

Meer weten over de ambitie die de partners van Havenue hebben, lees het document Zinnige en doelmatige zorg voor kwetsbare ouderen in Rotterdam. Lukt downloaden niet mail ons via het contactformulier.

Vragen stellen kan via het contactformulier