Nieuw zorgconcept voor ouderen

Vier Rotterdamse ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren gezamenlijk invulling gegeven aan de poliklinische zorg in de Havenpolikliniek. Hiermee is een stabiele basis ontstaan om ook een toekomstbestendig zorgconcept voor ouderen uit te werken. Het doel van het nieuwe zorgconcept is om Rotterdammers te ondersteunen bij het prettig ouder worden. Dit concept met de naam Havenue wordt samen met vijf ouderenorganisaties, huisartsen en welzijnspartijen verder vormgegeven.

Havenue. Samen voor u

Havenue organiseert zorg die aansluit op de wensen en behoeften van (kwetsbare) oudere Rotterdammers. We werken in een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties. Ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, huisartsen en welzijnspartijen bundelen hun krachten onder het motto: Samen voor u.

‍Havenue staat voor positieve gezondheid

Havenue bevordert gezondheid, niet het genezen van ziekte(s) en stimuleert het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale beperkingen om te gaan.

Havenue geeft ouderen de regie

Havenue ondersteunt ouderen om zélf hun eigen leven en de gewenste en noodzakelijke zorg en welzijn te regelen.

Havenue levert waardevolle zorg

Havenue levert zorg die past bij die individuele oudere. Dit is zorg en daarmee ook welzijn op de juiste plek en op maat.

Havenue biedt ouderen een veilig gevoel

Havenue geeft structuur, transparantie, vertrouwen en duidelijkheid.

Ouderenzorg slaat een nieuwe weg in. Een weg die gebaseerd is op vernieuwde inzichten en de wensen & behoeften van ouderen zelf. Samen met ouderen en uiteenlopende organisaties in zorg en welzijn wordt dit nieuwe integrale zorgconcept ontwikkeld.

De ambitie van  de partners van Havenue hebben, staat in het document Zinnige en doelmatige zorg voor kwetsbare ouderen in Rotterdam.

De aanpak van Havenue is uniek, omdat:

  • We door vroegtijdige signalering, diagnose en behandeling gezondheidsproblemen voorkomen. En als gezondheidsproblemen toch ontstaan, dan zorgen we dat de zorg zo aangenaam en passend mogelijk is;
  • We het functioneren van ouderen centraal stellen en zorgen dat iemand zo snel mogelijk weer naar huis kan, mogelijk met een tijdelijke opname als overbrugging. Ook in subacute situaties;
  • We een groot deel van de ouderen thuis behandelen. We ondersteunen bij implementatie van onder andere diagnose in de thuissituatie en monitoring op afstand. Door eHealth toepassingen is er contact tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten;
  • We werken met een integrale benadering van de zorgvraag- en aanpak met constant één aanspreekpunt voor de oudere en zijn/haar mantelzorger. Zorg en welzijn komen daarbij samen;
  • We ouderen samen met de mantelzorger zoveel mogelijk in staat stellen om de regie te voeren over het behandelplan en de noodzakelijke vervolgstappen;
  • We kennis en expertise bundelen door middel van een unieke leerschool voor professionals in de ouderenzorg met positieve gezondheid als uitgangspunt;
  • We eerstelijnsverzorging, geriatrische revalidatiezorg of een klinisch bed beschikbaar stellen om ouderen op te nemen, als ze niet thuis behandeld kunnen worden;